FANDOM


Фахівець із міжнародної інформації готується для практичної інформаційно-аналітичної, організаційно-управлінської та дослідницької діяльності у сфері міжнародної інформації, міжнародних відносин і зовнішньої політики та участі в різних сферах діяльності, що вимагають знань фундаментальних гуманітарних, природничих, країнознавчих, правових та соціально-економічних дисциплін, призначається для роботи в органах сфери інформатизації, засобах масової інформації, установах зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності, дипломатичних і консульських установах та представництвах, що здійснюють інформаційну, зовнішньополітичну, економічну, культурну, управлінську, громадську, туристичну та інші види діяльності, в громадських і політичних організаціях, установах, що здійснюють зв’язки з громадськістю, та інших посадах, що передбачаються для заміщення осіб з вищою освітою, фахівцями з інформаційно-аналітичного забезпечення міжнародних відносин зі знанням іноземної мови, у рекламних та екскурсійно-туристичних агентствах, у сфері інформаційної комунікації, а також у науково-дослідних, державних, комерційних, геоінформаційних та інших установах інформаційного, зовнішньополітичного, зовнішньоекономічного, гуманітарного, адміністративно-управлінського профілів.

Програма підготовки передбачає вивчення дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки, дисципліни професійно-практичної підготовки, дисципліни вибору навчального закладу та самостійного вибору студента.

Цикл дисциплін природничо-наукової підготовки забезпечує природничо-наукову і наукову освіту бакалавра спеціальності “Міжнародна інформація”. До нього як обов’язкові дисципліни входять основи екології, безпека життєдіяльності, інформатика, математичні основи інформаційних технологій, системний аналіз, прикладна інформатика, теорія прийняття рішень, комп’ютерне оброблення даних, основи наукових досліджень.

До циклу дисциплін загально-професійної підготовки віднесені: історія політичних та правових вчень, країнознавство, теорія міжнародних відносин, міжнародні відносини та світова політика, зовнішня політика України, дипломатична та консульська служба, міжнародні організації, дипломатичний протокол і етикет, світова економіка, міжнародні економічні відносини, економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України, менеджмент і маркетинг, порівняльне конституційне право, міжнародне публічне право, міжнародне приватне право, іноземна мова, іноземна мова спеціальності, теорія та практика перекладу, вступ до спеціальності “Міжнародна інформація”, основи міжнародних інформаційних відносин, теорія та практика комунікацій, конфліктологія та теорія переговорів, інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах, аналіз зовнішньої політики, міжнародна інформація, міжнародні інформаційні системи та технології, теорія масової комунікації, зв’язки з громадськістю, міжнародне інформаційне право.

Вивчення іноземної мови та формування до перекладацьких навичок передбачено в загальному обсязі: 2295 год. (іноземна мова, іноземна мова спеціальності, теорія та практика перекладу)

Перелік і обсяг у годинах для кожної дисципліни вільного вибору студентом встановлює вищий навчальний заклад з метою поглиблення гуманітарної, соціально-економічної, правової і професійної підготовки студентів. Оптимальний вибір навчальних дисциплін студент здійснює за допомогою викладача-консультанта з навчальної роботи.

Передбачено дисципліни вільного вибору студентом за такими блоками: регіонознавство (Європа, Америка, Азія, Африка); аналітика міжнародних відносин; електронний бізнес; психотехнології; зв’язки з громадськістю в міжнародних відносинах, державних та фінансових структурах; пакети прикладних програм математики; алгоритмічна мова visual basic; комп’ютерна верстка, графіка, дизайн; інформаційні інтелектуальні системи.

За навчальний час, відведений на вибіркові навчальні дисципліни, студент може пройти на підставі особистого вибору додаткову спецiальну пiдготовку фахового спрямування чи додаткову фундаментальну i спецiальну пiдготовку для здобуття кваліфікації спеціаліста і магiстра.

Невiд’ємною складовою освiтньо-професiйної підготовки бакалавра є навчальнi практики (комп’ютерний практикум, перекладацька практика), якими логiчно завершується вивчення фундаментальних i професiйно-орiєнтованих дисциплiн, здiйснюється набуття необхiдних практичних навичок i умінь.

Панель навігації

Головна сторінка

Про кафедру

Наукова діяльність

Склад кафедри

Абітурієнтам

Дисципліни